Norconsult AS har på vegne av Nordskot utvikling AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for området rundt Nordskot havn. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser samt torg som skal være åpne for allmennheten.

 
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 28, bnr 7, 8, 10, 16 19, 51, 80, 92, 94, 98, 120, 128, 138, 142, 146, 155, 156 og 160. Disse eiendommene er privat eid. Deler av tilgrensende eiendom gnr/bnr 142/1 (Nordskotveien, FV635) inngår også i planområdet.
 
Plan- og ressursutvalget vedtok den 29.10.19 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Nordskot havn på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
 
(Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at plankart nordre del, planbestemmelser og planbeskrivelse er justert etter Plan- og Ressursutvalgets behandling. Det er snakk om retting av formål for Kystmuseet som hadde fått feil formål i h.t. sosi standard, samt noen mindre skrivefeil i dokumentene. Dette er rettinger uten betydning for planforslagets innhold og endringen er gjennomført i h.t. kommunens delegeringsreglement. Disse tre dokumentene er derfor nå datert 13.11.19 og ikke 21.10.19 slik det står i vedtaket.)
 
Plandokumentene finnes vedlagt her og på Rådhuset. De er også tilgjengelig på www.nordlandsatlas.no, under "reguleringsplan ettersyn". 
 
Åpent møte

Tiltakshaverne inviterer til informasjonsmøte om planen på Feskbruket på Nordskot mandag 16. desember kl 20.00. Møtet er åpent for alle interesserte.
 
Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 8.1.2020 til: 
postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord
 
Perspektivtegninger 1, 2, 3 og 4 
 

Detaljreguleringsplan Nordskot havn - Innkomne merknader
 
Detaljreguleringsplan for Nordskot havn lå ute til offentlig ettersyn i perioden 14.11.19 - 8.1.20: 
 
 
De merknadene som kom inn til kommunen ligger her vedlagt. Forslagstiller v/Norconsult er gitt anledning til å kommentere merknadene. Det ligger også vedlagt. En tar sikte på at planforslaget behandles i kommunestyret den 18.6.2020. Se under politisk behandling for plandokumenter og saksfremlegg.