I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for Nordskot havn, vedtatt av Steigen kommunestyre 18.06.20 sak 3/20.

 

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser, torg og ellers eksisterende virksomhet som butikk, museum, servering mv.

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr 28, bnr 7, 8, 10, 16 19, 51, 80, 92, 94, 98, 120, 128, 138, 142, 146, 155, 156 og 160. Deler av tilgrensende eiendom gnr/bnr 142/1 (Nordskotveien, FV635) inngår også i planområdet.

Kommunestyrets vedtak samt plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og vedlagt her.

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no

innen 3 uker.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.

 
Plandokumenter:

Melding om vedtak
Merknadsbehandling
Planbestemmelser

Plankart Nordre del

Plankart Søndre del

Planbeskrivelse

Situasjonsplan rorbuer

Plan 1. etasje rekke 
Plan 2. etasje rekke

Plan. 1. og 2. etasje med mål

Perspektivtegninger 1
Perspektivtegninger 2 
Perspektivtegninger 3 
Perspektivtegninger 4