I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for Kleivan eiendomspark, vedtatt av Steigen kommunestyre 18.06.2020 sak 5/20.

Planen tilrettelegger for boligbygging og kombinert bolig- og tjenesteyting i Leinesfjord. Planområdet omfatter gnr/bnr. 21/225 på tilsammen 3,7 dekar, samt 0,6 dekar av gnr/bnr. 21/30.

Kommunestyrets vedtak samt plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og vedlagt her.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no innen 3 uker. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.

Særutskrift
Planbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse