Arkitekt Even Aursand har på vegne av Bengt Hansen (tiltakshaver) utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Hellvika, Leinesfjord. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging på gnr/bnr. 21/218, samt regulere eksisterende boliger på gnr./bnr 21/221 og 21/222.  
I delegert vedtak av 06.05.2020 er forslaget til detaljreguleringsplan vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
 
Plandokumentene finnes vedlagt her, er lagt ut på Rådhuset, og er også tilgjengelig på www.nordlandsatlas.no, under «reguleringsplaner ettersyn». Der kan det zoomes i plankartet og det kan kombineres med andre typer kart.
 
Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 1.7.2020 til: