I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for Haug, vedtatt av Steigen kommunestyre 06.05.20 sak 9/20.
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for et boligområde med relativ høy utnyttelsesgrad. Det er i tillegg regulert lekeplass, parsellhage og grøntområde. Planområdet har en størrelse på ca. 20 daa.
 
Kommunestyrets vedtak samt plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og ligger vedlagt her.
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no innen 3 uker.
Orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klage følger vedlagt.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.