Plan- og ressursutvalget vedtok den 10.12.19 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Haug på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligområde ved Haug på Engeløya i Steigen kommune. Planområdet har en størrelse på ca. 20 daa.
Planområdet ligger på innmarksbeite, avgrenset av overflatedyrka mark. De viktigste problemstillingene tilknyttet planarbeidet er tilpasning av bygninger i forhold til jordbrukslandskapet (viktig kulturlandskap), samt barns tilgang på leke- og oppvekstområder. 

Området reguleres gjennom denne planen hovedsakelig til boligformål, med relativ høy utnyttelsesgrad. Det vil i tillegg bli regulert lekeplass, parsellhage og grøntområde. 
Plandokumentene er også tilgjengelig på www.nordlandsatlas.no, under «reguleringsplaner ettersyn». Der kan det zoomes i plankartet og det kan kombineres med andre typer kart.
 
Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 10.2.2020 til: 
postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord
 
 
 
Dokumentene finner du her:

Vedtak fra Plan- og ressursutvalget 10.12.19