I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya, vedtatt av Steigen kommunestyre 20.06.18 sak 26/18.
Reguleringsplanen tilrettelegger for bl.a. fritids og turistformål, småbåthavn og gangveier på del av gnr./bnr 31/8, 31/9 og 31/7, og stadfester allmenn ferdsel langs eksisterende gårdsvei og bro i området Naustholmen og deler av Grøtøya utenfor Nordskot i Steigen. Kommunestyrets vedtak samt plandokumentene er også tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset. Plankartet blir også elektronisk publisert på www.nordlandsatlas.no
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, eventuelt postmottak@steigen.kommune.no innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Steigen kommune.
 
Plandokumenter:
 
 
Vedlegg til beskrivelse: