MÅL OG HENSIKT

Å ivareta barn som pårørende til foresatte og/eller søsken med psykisk sykdom, rus, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Alle mindreårige barn skal få oppfølging og informasjon tilpasset sin alder, situasjon og behov. Foreldre skal få hjelp til å ta vare på sine barn, slik at barn skal forbli i sin rolle som barn.


ANSVAR

Tverrfaglig lederteam for barn og unge er ansvarlig for gjennomføring av rutinen.

Virksomhetsledere skal:

 • Sørge for at interne prosedyrer følges 
 • Inkludere arbeid med barn som pårørende i strategiske dokumenter
 • Sørge for at ansatte gjennomfører aktuell opplæring og veiledning
 • Inkludere arbeidet med barn som pårørende i pasient- og pårørendeinformasjon

Fagledere har ansvaret for:

 • Koordinere og fremme arbeidet i egen virksomhet
 • Informere og veilede kolleger uten å overta ansvar/oppgaver
 • Ha oversikt over aktuelle tiltak og hjelpeinstanser internt og eksternt

Tildelingskontor/Koordinerende enhet

 • Mottar melding om barn som pårørende fra spesialisthelsetjenesten og formidler videre til barneansvarlig
 • Behandler søknad om koordinator ved langvarige, sammensatte hjelpebehov

Ledende helsesykepleier på Helsstasjonen er barneansvarlig

 • Overordnet for arbeidet med barn som pårørende i kommunen, rapporterer til virksomhetsleder og tverrfaglig lederteam for barn og unge
 • Koordinerer/delegerer og har oversikt over tiltak
 • Samhandler med eksterne instanser 

GJENNOMFØRING AV RUTINEN

Helsepersonell – helsepersonelloven § 10a og 10 b

 • Helsepersonell har en selvstendig plikt til å bidra til å ivareta barns rettigheter som pårørende
 • Bidra til å ivareta barns behov for informasjon, støtte og oppfølging
 • Helsepersonell med ansvar for pasientens behandling har hovedansvaret for at barnas behov kartlegges, ivaretas og dokumenteres

Barnehage, skole og PPT

 • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner.
 • Bruke S-team og Hjelpetjeneste
 • Samarbeide med barneansvarlig
 • Opprette Sampro stafettlogg for barnet ved behov for tverrfaglig koordinering .

Barnevern, NAV og øvrige ansatte

 • Har barn som pårørende som en integrert del av sitt arbeid og handler i tråd med gjeldende rutiner.
 • Samarbeide med barneansvarlig

I MØTE MED PASIENT OG BRUKER:

 

DERSOM BARNET TRENGER OPPFØLGING:

 • Tilby informasjon om forelders eller søskens sykdom.
 • Tilby informasjon om aktuelle tiltak og henvise videre ved behov.
 • Innhent samtykke til videre oppfølging av barn. (Pårørendeveilederen kapittel 5 )( link til samtykkeskjema, vedlegg 2).
 • Drøft hvilke opplysninger som skal gis til hvem.

 

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING AV SAMTALE MED BARN:

Tilby barnet og andre omsorgspersoner til å ta del i samtalen. Dersom foresatte er i stand til å gi informasjon selv:

 • Bistå foresatte i hvordan de kan samtale med barna.
 • Gi tilbud om å være med som støtte i samtalen.
 • Følg opp samtalen i etterkant- er det oppstått behov helsepersonell kan bistå med?
 • Oppfordre foresatte til å ta opp tema selv på foresatte samtale i skole/barnehage.

 

DERSOM FORESATTE IKKE ER I STAND TIL Å GI INFORMASJON SELV, GJØR FØLGENDE:

 • Motiver foresatte til å delta i hele samtalen.
 • Motiver foresatte til å delta i oppstart og avslutning av samtalen.
 • Ha en samtale med foresatte i etterkant for å formidle momenter for betydning av oppfølging.

 

DERSOM PASIENTEN IKKE GIR SAMTYKKE TIL AT BARNET SKAL FÅ OPPLYSNINGER

 • Helsepersonell skal rutinemessig undersøke nærmere barnas faktiske behov for informasjon og oppfølging og gjøre en selvstendig vurdering av dette. Vurderingen dokumenteres i pasientens journal (Pårørendeveilederen 5-1)
 • Vis forståelse for situasjonen, men fremhev betydningen av at barns behov for informasjon og oppfølging blir ivaretatt.
 • Det kan gis til generell informasjon til barn om hva som er viktig for barn som pårørende i den aktuelle situasjonen, innenfor rammene av taushetsplikten . (Helsepersonelloven §10a, bokstav a)
 • Gi barnet generell informasjon om tiltak som Steigen kommune har, eks. helsesykepleier på skolene. Linker til nettsteder på hjemmesiden til Steigen kommune.
 • Del ut brosjyren «Barn som pårørende». Brosjyren er under utarbeidelse.
 • Snakk med foresatte på nytt etter kort tid.
 • Dersom det foreligger bekymring for alvorlig omsorgssvikt, send bekymringsmelding til barnevernet. (Bufdir – bekymringsmelding til barnevernet). Link til skjema (vedlegg nr. 3 )

DOKUMENTASJON OG JOURNALFØRING

Følgende skal dokumenteres i pasient eller brukers journal:

 • Om pasienten har barn, og hvem barnet bor hos
 • Samtale om ivaretakelsen av barn og eventuell oppfølging
 • Om det er gjennomført samtale med barn, og om informasjon er gitt
 • Tiltak, oppfølging og eventuell henvisning
 • Bekymringsmelding til barnevernet føres også i pasientens journal

 

KONTAKTINFORMASJON:

 • Barneansvarlig Helsestasjonen, ved ledende helsesykepleier, tlf: 90177048
 • Mail: hilde.husoy@steigen.kommune.no
 • Virksomhetsledere i Steigen kommune: Sentralbord tlf.75778800
  • Leder helse og omsorg
  • Leder oppvekst
  • Leder Nav Steigen
 • Bodø barnevernstjeneste avd. Steigen tlf: 75555540, Barnevernsvakta: 99541500

 

Aktuelle nettsteder og lenker:

Pårørendeveileder - veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587

 

Helsepersonelloven:

 

Helse- og omsorgstjenesteloven:

 

Barnevernloven:

FNs barnekonvensjon, artikkel 3 (Barns beste) og 12 (om å si sin mening)

 

E-læringskurs om barn som pårørende: https://barnsomparorende.helsekompetanse.no/

Barns beste – nettsted, opplæringsressurser for helsepersonell

Snakketøyet.no - nettsted


Vedlegg:
Kartleggingskjema barn 0 - 18 år når foreldre eller søsken mottar helsehjelp
Samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid
Meldeskjema - bekymringsmelding til barnevernstjenesten