Sosialavdelingen holder til i samme hus som NAV.
 

Sosialtjenesten i Steigen inneholder en lang rekke ulike tjenester for personer med alt fra enkle til mer sammensatte behov. Tjenesten er lokalisert med lokaler i NAV bygget i Leinesfjord, men driver også oppsøkende virksomhet i hjemmene over hele kommunen.

Den generelle samfunnsutviklingen det siste tiåret har ført til økt levestandard for folk flest. Enkelte har likevel blitt hengende etter i velstandsutviklingen, til tross for godt utbygde velferdsordninger som omfatter hele befolkningen. Dårlige levekår gjelder således ikke lenger for hele, lett identifiserbare sosiale grupper, men for et lite mindretall innenfor de ulike gruppene. Derfor er det viktig at virkemidlene i velferdspolitikken innrettes slik at en fanger opp de individuelle og ofte sammensatte behovene som den enkelte har.

Sosiale forskjeller er mer enn noe annet knyttet til manglende tilknytning til arbeidslivet. Derfor er målet at alle skal være i stand til å forsørge seg på andre måter enn gjennom sosialhjelp. For mange vil eget arbeid være den mest aktuelle inntektskilden, bare de får den mest nødvendige hjelp og støtte til å komme i gang.
Regjeringens satsing på å få arbeidsføre personer ut i arbeid viser seg også i forhold til sosialhjelpsmottakere. Det er lite tilfredstillende å være passiv mottaker av ytelser. Regjeringen oppfordrer derfor til økt bruk av vilkår i forbindelse med økonomisk sosialhjelp, med det mål at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen - og i stand til å sørge for seg selv ved eget arbeid.

Under vil du finne en oversikt på de ulike tjenester og instanser som skal være til hjelp for dine problemer og behov. Alle som arbeider i sosialavdelingens virksomhet, har både plikt og ønske om å hjelpe publikum frem i møte med forvaltningen. Råd og veiledning for brukere og publikum er derfor en selvfølgelighet.

Sosiale tjenester: 
Sosiale tjenester yter tilbud til personer som trenger hjelp i ulike faser av llivet. I tillegg har sosialtjenesten en del andre oppgaver og tjenester for befolkningen. Sosialtjenesten har også i oppgave å veilede og hjelpe personer i forhold til andre deler av forvaltningsapparatet.

Sosialtjenestens formål § 1-1:

  • å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og å forebygge sosiale problemer
  • bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

    Lov om sosiale tjenester

Råd og veiledning.
Sosialtjenesten gir råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og har også et særlig ansvar for å hjelpe og veilede brukerne i forhold til den øvrige offentlige forvaltningen. Videre har vi et særlig ansvar med å hjelpe personer som kommer i vanskeligheter eller opplever kriser i forhold til familie, økonomi, sykdom eller andre problemer.

Økonomisk sosialhjelp.
De personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Gjennom stønaden og sosialtjenestens bistand, skal det tas sikte på at søkeren skal bli selvhjulpen. Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse.
Stønad blir gjort på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov, inntekter og inntektsmuligheter. Det ligger i denne at enhver har ansvar for å søke å øke sine inntekter eller redusere sine utgifter.

Du som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon og som ønsker å søke økonomisk sosialhjelp, bør kontakte sosialtjenesten så tidlig som mulig, for å søke råd og veiledning i forhold til å kunne løse problemene før det blir en alvorlig krise.

Gjeldsrådgivning.
Er du kommet i en så vankelig økonomisk situasjon at du ikke klarer å betjene lån og gjeld, må du først og fremst ta kontakt med kreditorer og finansinstitusjoner, for å søke å komme frem til nedbetalingsordninger som du kan leve med. I utgangspunktet yter ikke sosialtjenesten noe økonomisk bidrag til å dekke gjeld, men vi anbefaler at du kontakter oss for å få råd og veiledning i hva du kan gjøre for å løse problemene selv.
Sosialtjenesten veileder og hjelper også personer som søker gjeldsordninger, ut fra at de kan være varig ute av stand til å betjene sin gjeld . Dette skjer i samarbeid med Namsmannen i Steigen.

Hjelp med rusproblemer.
Sosialtjenesten er behjelpelig med råd og veiledning til personer som har problemer i forhold til sitt alkohol- og rusmisbruk. Ved eventuell søknad om innleggelse eller opphold på rusklinikker, samarbeider sosialtjenesten med pasientens lege og fylkeskommunens andrelinjetjeneste. Også kommunehelsetjenesten er pliktig til å søke om innleggelse eller opphold på rusklinikk.

Støttekontakter
Støttekontakter er engasjert av kommunen blant vanlige borgere som har et overskudd til å arbeide med personer som har behov for slike tjenester. Sosialtjenesten gir råd og veiledning i forhold til personer som trenger støttekontakt, og til de som kan tenke seg å påta seg et slikt engasjement. Behov for støttekontakt kan ha sin bakgrunn i ulike funksjonshemninger eller lignende. Kommunen har en lang tadisjon i bruk av støttekontakter og skal gjennomføre kursvirksomhet for gruppen.

 Andre tjenester som sosialtjenesten administrerer:

Transporttjenesten for funksjonshemmede
Tjenesten omfatter personer som har varig funksjonshemning av slik art at de ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke ordinære kollektive transportmidler.
Transporttjenestens hovedmål vil være å yte bistand til langtidsfunksjonshemmede, med utgangspunkt i kroniske lidelser / skader eller andre forhold som gjør det vanskelig å bruke kollektive transportmidler.
Funksjonshemning kan være; Bevegelseshemmede, blinde / svaksynte, hjerte / karsykdommer og lungesykdommer, psykisk utviklingshemmede, psykiatriske lidelser, andre funksjonshemninger / sykdomstilfeller. OBS. Legeerklæring av ny dato må innhentes.
Har du flere spørsmål vedrørende ordningen, bes du ta kontakt med NAV.

Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig.
For søknader om bostøtte og startlån, behandles det kun elektronisk via husbanken - www.husbanken.no

 

Kontakt:

NAV Steigen, 8281 Leinesfjord

Tlf: 5555 3333